Vedtægter for Den Selvejende Institution ”Sundbyhytten”

§ 1

”Sundbyhytten” er en selvejende institution med hjemsted i Allerød Kommune.

Dens formål er at drive ”Sundbyhytten”, matr. nr. 34a, 34b, 41 og 4n, Bastrup By, Uggerløse Sogn, med henblik på udlejning til
KFUM/KFUK-Spejderne på Amager og andre ungdomsorganisationer med virksomhed inden for rammerne af Lov om fritidsundervisning m.v.

§ 2

Institutionens drift gennemføres ved hjælp af lejeindtægter, evt. frivillige bidrag fra medlemskredsen.

Et eventuelt overskud fra driften tilfalder institutionen og vil i passende omfang kunne henlægges
til imødegåelse af evt. underskud på fremtidige årsregnskaber.
Et eventuelt overskud kan i øvrigt anvendes til bedste for institutionen, f.eks. ved byggeforanstaltninger, udvidelse og lignende.

Eventuelt overskud, der ikke findes nødvendigt til institutionens drift, indsættes på girokonto, i en bank eller sparekasse eller anbringes
efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Eventuelle værdipapirer skal noteres på institutionens navn,
og det skal i det hele taget sikres, at midlerne kun anvendes i institutionens øjemed.

§ 3

I forhold til tredjemand hæfter institutionen alene med sin formue. Medlemmerne har intet personligt ansvar for institutionens forpligtelser.

§ 4

Institutionen ledes af en generalforsamling og en bestyrelse.

§ 5

Som medlemmer af institutionen kan optages enhver, som bestyrelsen skønner måtte have interesse for institutionens arbejde,  men specielt ledere, assistenter og civile medlemmer af grupperåd fra hyttens faste brugere.
Medlemmer er de pr. 31.12.2015 registrerede medlemmer af institutionen.
Denne registrering er en integreret del af forhandlingsprotokollen.
Medlemmerne har ingen ret til nogen del af institutionens formue eller til udbytte af nogen art.

.

§ 6

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne. Dagsorden bekendtgøres mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, jfr. § 9, samt en suppleant.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Hvert af institutionens medlemmer er mødeberettiget på generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, jfr. dog § 10, 11 og 12.

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes efter, at enten 2 bestyrelsesmedlemmer eller et flertal af institutionens medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Ved indkaldelse gælder reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling.

§ 8

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være formand eller kasserer, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer det. Protokollen underskrives af dirigenten.

§ 9

Institutionens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der repræsenterer institutionen i alle forhold.
Bestyrelsen består af formand, næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.  
Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, således at formand og et bestyrelsesmedlem
samt suppleanten er på valg i lige år, medens næstformand og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år
Revisor vælges hvert år.
Genvalg af revisor og genvalg af bestyrelse kan finde sted.
Institutionen tegnes af formanden (i dennes fravær næstformanden) i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen, jfr. dog § 10 ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom. Bestyrelsen kan meddele kassereren fuldmagt til at disponere over institutionens likvide midler på girokonto, i bank eller sparekasse.
Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden.
Bestyrelsen udpeger selv kasserer og hytteudlejer, der kan være én og samme person. 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er
formandens (næstformandens) stemme afgørende. 
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden (næstformanden) mindst én gang hvert år,
og i øvrigt så ofte, der er anledning hertil. 
I en af formanden (næstformanden) autoriseret protokol aftages et kort referat af forhandlingerne.

§ 10

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves en generalforsamlingsbeslutning, der skal vedtages efter samme regler og med samme majoritet som en vedtægtsændring.

§ 11

Institutionens regnskabsår går fra den 01.01. til 31.12 Hvert år inden udgangen af februar måned skal kassereren udarbejde regnskab og status. Regnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisionspåtegning af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. marts. til forelæggelse på generalforsamlingen. Kassereren udarbejder hvert år sammen med bestyrelsen inden 1. marts budget for kommende regnskabsår.

§ 12

Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når de vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal for en vedtægtsændring på en generalforsamling, hvor 2/3 af foreningens medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligst varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis ¾ af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

§ 13

Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan institutionens opløsning vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny general-forsamling, hvor beslutning om institutionens opløsning kan træffes, når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

I tilfælde af institutionens opløsning skal den formue der er i behold, skænkes til KFUM-Spejderne, Sundby Gruppe,
eller hvis denne er opløst, til Landsorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark.

ooOoo

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. december 1981 og
ændret på den ordinære generalforsamling den 26. april 1983, 
den ekstraordinære generalforsamling den 6. februar 1991 og
den ekstraordinære generalforsamling den 27. april 2016.

.

Den selvejende institution "Sundbyhytten", Ganløsevej 8, 3540 Lynge